REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jak działała Straż Miejska? Sprawdź!

SANOK / PODKARPACIE. W programie ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka znalazł się punkt dotyczący sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Sanoku za rok 2019. Z racji, ze sesja była długa, a radni otrzymali wspomnienie sprawozdanie wcześniej, nie zdecydowano się na referowanie go podczas sesji. Publikujemy w całości poniżej.


Straż Miejska w Sanoku jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do ochrony spokoju i porządku publicznego działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz innych przepisów ustaw i aktów prawa miejscowego.

Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2019 roku wynikały z realizacji zadań zgłaszanych przez naszych mieszkańców i sprowadzały się do funkcji jaką pełni nasz formacja w lokalnej społeczności, a były to:

 • ochronna- zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju na terenie gminy;
 • porządkowa – egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną przepisów prawa w zakresie czystości i porządku publicznego,
 • kontrolna- patrolowanie ulic i osiedli oraz realizacja zgłaszanych interwencji;
 • prewencyjnej – zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym,
 • edukacyjno-profilaktyczna – prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
 • społeczno-administracyjna – współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z zainteresowanymi organami samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • integrująca lokalną społeczność – poprzez udział w imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez gminę, organizacje społeczne, szkoły, itp.

Przyjęte do realizacji założenia miały przede wszystkim na celu:

 • poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów;
 • odpowiednie zabezpieczenie imprez odbywających się w Sanoku,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego,
 • zintensyfikowanie działań prewencyjnych, przy jednoczesnym zaostrzeniu restrykcji w obszarze wykroczeń najbardziej uciążliwych z punktu widzenia mieszkańców,
 • otwartość na potrzeby mieszkańców,
 • podniesienie jakości realizowanych zadań, wprowadzenie odpowiedniej motywacji do służby oraz zapewnienie odpowiednich warunków do pracy,
 • organizacyjne dostosowanie do potrzeb wynikających z funkcjonowania miasta, w tym potrzeb lokalnych społeczności, odpowiednia dyslokacja służb patrolowych,
 • skierowanie uwagi strażników na obszary działań, w których istnieje największe zapotrzebowanie ze strony społeczności lokalnej.

W roku 2019 jednostka liczyła 12 etatów, w tym:

 • 1 etat komendanta,
 • 11 etatów strażników.

Praca wydziału odbywa się od poniedziałku do piątku na dwie zmiany:

 • 7.00 do 15.00 zmiana I
 • 15.00 do 23.00 zmiana II

W sobotę niedziele i święta na jedną zmianę tj.

 • 12.00 do 20.00.

Ponadto pełnione są służby wspólne z Policją zarówno w godzinach porannych, popołudniowych jak i nocnych.

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się:

 • 1 samochód,
 • środki łączności radiowej,
 • sprzęt komputerowy i fotograficzny,
 • podstawowy sprzęt do wyłapywania psów (klatka, chwytak),
 • środki wyposażenia osobistego funkcjonariuszy tj. pałki służbowe, chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz kajdanki zakładane na ręce.

Działalność Straży Miejskiej

W roku 2019 Straż Miejska wystawiła 800 patroli własne (w tym 617 partole zmotoryzowane oraz 183 piesze) oraz 22 patroli łączonych realizowanych wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Sanoku.

W roku 2019 patrole Straży Miejskiej przeprowadziły 3463 interwencji własnych oraz 119 interwencji podejmowanych we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Policji, co łącznie daje 3582 interwencje. W wyniku prowadzonych działań nałożonych zostało 200 mandatów karnych na łączną kwotę 20 870 zł, oraz zostało wszczęte 302 postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Wynikiem przeprowadzenia postępowań wyjaśniających było skierowanie 150 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sanoku. Wykonując powierzone zadania mając na względzie oddziaływanie wychowawcze i prewencyjne zastosowano pouczenia w stosunku do 2441 osób.

Na ogólną liczbę interwencji, 2010 to zgłoszenia od mieszkańców naszego miasta. Zgłoszenia były przekazywane zarówno telefonicznie jak i osobiście w Komendzie Straży Miejskiej.

Zgłoszenia które wpływały do Dyżurnego Straży Miejskiej w 2019 roku najczęściej dotyczyły:

 • zakłócania spokoju i porządku publicznego: 484
 • zagrożeń w ruchu drogowym: 478
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 161
 • zagrożeń życia i zdrowia: 311
 • zagrożeń pożarowych (katastrofy): 83
 • awarii technicznych: 90
 • zwierząt: 165
 • pozostałe: 238

Monitorowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

W przestrzeni miejskiej system monitoringu jest ważnym środkiem prewencji
i ochrony, który umożliwia podgląd miejsc i obiektów na odległość. Monitoring daje możliwość podjęcia natychmiastowych działań i tym samym minimalizacji strat, co jest jego bardzo ważnym celem. Kształtuje bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pozwala obserwować budynki, budowle i inne urządzenia i w ten sposób je chronić. Monitoring miejski jest również pomocny w zabezpieczaniu imprez kulturalnych, które mają miejsce na sanockim Rynku, ale i również narzędziem do szybkiej oceny sytuacji ruchu pojazdów na ulicach i skrzyżowaniach.

Ponadto monitoring wizyjny spełnia nieocenione narządzie dla działań operacyjnych i dowodowych, prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP Sanok.

W chwili obecnej monitoring miasta Sanoka posiada 107 kamer: 37 kamer miejskich oraz 70 kamer należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

W roku sprawozdawczym materiał z zapisu kamer był 117 razy zabezpieczany dla potrzeb czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, co w znacznej mierze przyczyniło się do wykrycia sprawców czynów zabronionych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach swoich działań Straż Miejska prowadzi systematyczne kontrole przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Działania te obejmują kontrolę miejsc w których dochodzi do częstego spożywania alkoholu.

W związku z powyższymi działaniami, udzielono 335 pouczeń, nałożono 32 mandatów karnych oraz skierowano 60 wniosków o ukaranie do Sądu, 3 sprawy, które wykraczały poza uprawnienia Straży Miejskiej zostały przekazane innym organom i instytucjom (Sąd Rodzinny i Nieletnich, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W przypadkach, gdy osoby swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażały życiu lub zdrowiu innych osób, były przewożone do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku celem osadzenia do czasu wytrzeźwienia bądź przewożone do miejsca ich zamieszkania. Ogółem w 2019 roku 132 razy sytuacja wymagał podjęcia takich działań.

Pomocą w zakresie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi jest również współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. problemów alkoholowych oraz Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od 4 lat Straż Miejska umożliwia osobom zainteresowanym sprawdzenie stanu trzeźwości przy pomocy certyfikowanego urządzenia pomiarowego. Bardzo duże zainteresowanie zauważalne jest w okresach świątecznych oraz tzw. długich weekendów, kiedy to kierowcy chcą sprawdzić czy mogą bezpiecznie usiąść „za kółkiem”.

Ekologia oraz ochrona środowiska

Jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej w Sanoku, są działania na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonywali kontrole nieruchomości pod kątem wypalania odpadów niedozwolonych na terenie nieruchomości oraz w piecach centralnego ogrzewania. Kontrole odbywały się na podstawie zgłoszeń, oraz na podstawie obserwacji strażników podczas rutynowych patroli. Łącznie przeprowadzono 75 takich kontroli. W wyniku tych działań nałożone zostały 9 mandatów karnych oraz zastosowano kilka pouczeń. Wszelkie uchybienia były na miejscu wyjaśniane, a właściciele kontrolowanych posesji informowani o konsekwencjach i zagrożeniach związanych z wypalaniem materiałów niebezpiecznych.

Luty 2019 ul. Kołłątaja-Właściciel posesji po remoncie postanowił spalić śmieci w ogrodzie.

W trakcie pełnienia służby patrolowej strażnicy zwracają uwagę na kwestię czystości oraz estetyki na terenie miasta. W przypadku wykrycia nieporządku na działkach stanowiących własność Gminy lub wykrycia dzikiego wysypiska sprawę przekazywano Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, bądź odpowiedzialnym za czystość podmiotom.

W okresie wiosennych i jesiennych porządków Dyżurny Straży Miejskiej otrzymywał często zgłoszenia dotyczące uciążliwości związanych z paleniem liści oraz gałęzi. Wynika to z tego, że często dochodzi w takich przypadkach do uciążliwości związanych z nadmiernym zadymieniem. Z racji tego, że akta miejscowego prawa w tym zakresie zezwalają na spalanie gałęzi oraz liści w większości przypadków nasze działania wiązały się ze zwróceniem uwagi oraz informacją dla właściciela posesji o możliwości bezpłatnego przekazania takich odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zwierzęta w naszym mieście

Obecność bezpańskich oraz dzikich zwierząt na terenie miasta może wiązać się z różnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa mieszkańców, takimi jak możliwość zaatakowania, ugryzienia lub przenoszenia chorób. Dlatego ważna jest szybka reakcja na zgłoszenia i współdziałanie różnych podmiotów w celu wyeliminowania tych zagrożeń.

W 2019 roku podjętych zostało 97 interwencji, które dotyczyły spraw związanych z utrzymaniem zwierząt domowych. W przypadkach kiedy właściciele psów nie zachowali należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu w myśl przepisów kodeksu wykroczeń, funkcjonariusze nałożyli 12 mandatów karnych, udzielono również 73 pouczenia.

Za każdym razem kiedy interwencja dotyczyła zwierząt domowych strażnicy, informowali właścicieli o obowiązkach jaki na nich spoczywają tj, konieczności sprzątania, obowiązku wyprowadzania psa na smyczy oraz dbania o bezpieczeństwo osób postronnych.

Patrole Straży Miejskiej interweniowały również w przypadkach „bezpańskich psów”, w roku 2019 wyłapano łącznie 62 psy w tym, strażnicy złapali i umieścili 9 psów w boksach należących do Sanockiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, właścicielom przekazano 13, a 40 psów zostało wyłapane wspólnie z lekarzem weterynarii i przewiezione do schroniska dla zwierząt w Lesku.

Ponadto w 2019 r. lekarz weterynarii odłowił do leczenia 21 kotów, które głównie trafiały tam po kolizji z pojazdami.

Podczas przeprowadzanych czynności, zwracano również uwagę na ewentualne zaniedbania w zakresie powszechnego obowiązku szczepień psów oraz warunków bytowych zwierzęcia, a wszelkiego rodzaju nieprawidłowości zgłaszane były do Społecznego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Pomoc osobom potrzebującym

W okresie jesienno-zimowym Straż Miejska prowadzi działania pod nazwą „BEZDOMNY”. Strażnicy podczas służby patrolowej kontrolują miejsca grupowania się osób bezdomnych na terenie naszego miasta tj. klatki schodowe i piwnice budynków, pustostany, tereny nad Sanem, Park Miejski. Każde zgłoszenie o osobie bezdomnej, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, to sytuacja potencjalnie bezpośrednio zagrażająca życiu i zdrowiu tych osób, dlatego też zgłoszenia takie traktujemy priorytetowo. W ramach tych działań 27 osób zostało przewiezionych do domu opieki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku.

Dyżurni otrzymują również zgłoszenia od dyspozytorów medycznych, w celu zweryfikowania zasadności wezwania pogotowia lub też udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 45 interwencji z Dyspozytorni Medycznej w Sanoku.

Od 2018 roku Straż Miejska posiada na swoim wyposażeniu zestaw ratowniczy w standardzie R0. Wszyscy funkcjonariusze regularnie uczestniczą w wewnętrznych szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzięki któremu mogą skutecznie udzielić pomocy na miejscu zdarzenia osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. W naszej formacji pracują funkcjonariusze posiadający uprawnia zawodowe ratownika oraz ratownika medycznego, co przyczynia się znacznie na podniesienie naszych kwalifikacji.

Sierpień 2019 ul. Kochanowskiego-Poszkodowany z licznymi obrażeniami na twarzy i kończynach zaopatrywany do czasu przyjazdu ZRM

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych

Działania w tym zakresie są realizowane poprzez codzienne patrole piesze i zmotoryzowane terenu miasta. Podczas patroli funkcjonariusze zwracają uwagę na osoby zakłócające spokój i porządek publiczny, osoby żebrzące, sytuacje kiedy dochodzi do niszczenia mienia, a także kierowców dewastujących zieleń przez parkowanie na niej swoich pojazdów.

Dyżurni odebrali 90 zgłoszeń dotyczących awarii technicznych oraz 83 zgłoszeń dotyczących zagrożeń pożarowych bądź katastrof. Każdorazowo zgłoszenie takie jest weryfikowane oraz w razie potrzeby powiadamiane są odpowiednie służby.

Ul. Rymanowska – Zabezpieczenie terenu zdarzenia drogowego i późniejsza asysta funkcjonariuszom Policji w czynnościach.

Straż Miejska jest zobowiązana do informowania kompetentnych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach, dlatego do właściwych wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych czy innych instytucji przekazywane były informacje w sprawach nieprawidłowego oznakowania dróg, uszkodzenia nawierzchni, zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych i burzowych, awarii sygnalizacji świetlnej. Ogółem przekazano 131 takich zgłoszeń innym podmiotom.

W ramach akcji „Bezpieczne targowisko” patrole zwracały szczególną uwagę na osoby handlujące w miejscach niedozwolonych oraz czy są właściwie pobierane opłaty targowe. W miesiącach lipiec-październik w ramach wspólnych działań z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzano regularne kontrole osób sprzedających grzyby pod kątem odpowiedniego przechowywania oraz posiadania atestów na sprzedaż grzybów.

Patrole w okolicach targowisk zwracały również uwagę na bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym, a także na porządek i spokój publiczny. W okresie Nowego Roku funkcjonariusze kontrolowali punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych zarówno pod kątem niezbędnych zezwoleń jak też sprzedaży osobom niepełnoletnim.

W sezonie zimowym patrole kontrolowały oraz reagowały na zgłoszenia mieszkańców dotyczące prawidłowej realizacji zadań w zakresie usuwania skutków zimy. W każdym przypadku stwierdzenia przez strażników nieprawidłowości podejmowano działania celem wyeliminowania istniejącego zagrożenia poprzez ustalenie i zobowiązanie właściciela terenu do usunięcia nieprawidłowości.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej

Patrole Straży Miejskiej obejmowały nadzorem tereny szkół oraz placówek oświatowych. Kontrole takie były prowadzone zarówno w godzinach przerw międzylekcyjnych pod kątem bezpieczeństwa jak i w godzinach wieczorno-nocnych pod kątem niszczenia mienia zanieczyszczania, spożywania alkoholu.

Cyklicznie prowadzone są działania pod kryptonimem „Wagarowicz”, podczas których patrole zwracały szczególną uwagę na osoby uchylające się od obowiązku szkolnego.

W przypadku ujawnienia uczeń odprowadzany był do placówki oświatowej lub w przypadku osoby pełnoletniej informacja przekazywana była do sekretariatu szkoły. W miesiącu wrześniu prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Patrole Straży Miejskiej oraz patrole pełnione wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w godzinach zajęć szkolnych zwracały szczególną uwagę na okolice szkół pod kątem bezpieczeństwa w ruchu pieszych.

Co roku w okresie wakacyjnym Straż Miejska bierze udział w zabezpieczeniu porządku i spokoju publicznego podczas zajęć organizowanych w ramach programu „Wychowawca Podwórkowy”. Ponadto strażnicy podejmowali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającej czas na terenie Miasta Sanoka. Zadania te były realizowane poprzez patrolowanie terenów placówek oświatowych, boisk szkolnych, placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych.

Profilaktyka dzieci i młodzieży szkolnej

W roku objętym sprawozdaniem strażnicy wzorem lat poprzednich prowadzili zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej za przestępstwa i wykroczenia. Prowadzący zajęcia funkcjonariusz, podczas zajęć przybliżył młodzieży zagadnienia dotyczące negatywnych skutków zażywania środków odurzających, narkotyków, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. Natomiast dla dzieci szkół podstawowy objaśnia dzieciom zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą kontakty z osobami obcymi. Łącznie przeprowadzono w szkołach 21 godzin dydaktycznych.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta Straż Miejska bardzo często podejmowała interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Interwencje te były związane głównie z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Strażnicy reagowali również na sytuacje w których kierowcy w strefie płatnego parkowania chcąc uniknąć opłaty parkingowej zatrzymywali swe pojazdy w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. tereny zielone, parkingi należące do spółdzielni mieszkaniowych oraz na terenach wyłączonych z ruchu.

Ogółem w 2019 roku w tym zakresie przeprowadzonych zostało 1070 interwencji. Funkcjonariusze wystawili 859 wezwań dla kierujących popełniających wykroczenia w ruchu drogowym. Udzielonych zostało 811 pouczeń, nałożono 120 Mandatów Karnych, 48 spraw zakończyło się sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu.

Ponadto działając w oparciu o treść art. 50a Prawo o ruchu drogowym strażnicy doprowadzili do usunięcia z dróg publicznych 21 pojazdy których stan wskazywał na to, iż są nieużywane.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sanoku

Realizując zadania wynikające z Porozumienia podpisanego pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, w 2019 roku zrealizowano 22 wspólne patrole, w tym 10 patroli z Wydziałem Prewencji oraz 12 patrole z Wydziałem Ruchu Drogowego.

W 2019 roku z Wydziałem Prewencji realizowano głównie patrole w soboty w godzinach nocnych, natomiast w środy realizowane były patrole z Wydziałem Ruchu Drogowego ukierunkowane głównie na bezpieczeństwo ruchu pieszych w rejonie targowisk miejskich. W ramach współpracy Dyżurny Straży Miejskiej utrzymuje łączność z dyżurnym KPP w Sanoku, co ma na celu wzajemną wymianę informacji dotyczącą podejmowanych interwencji oraz zagrożeń. W 2015 roku zostało przekazanych i zrealizowanych przez patrole Straży Miejskiej 141 zgłoszeń od Dyżurnego KPP Sanok. Dyżurny Straży Miejskiej przekazał natomiast do dyżurnego policji 65 zgłoszeń.

Zabezpieczenie imprez organizowanych na terenie miasta

Jak co roku wspólnie z funkcjonariuszami Policji strażnicy brali aktywny udział w zabezpieczaniu uroczystości państwowych, kościelnych zgromadzeń publicznych oraz imprez sportowych:

 • 06.01- Zabezpieczenie „Orszaku Trzech Króli”
 • 13.01- Zabezpieczenie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
 • 16.02- Zgromadzenie publiczne na Placu Św. Michała
 • 16.02- Zgromadzenie publiczne na Rynku
 • 1.03- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 2.03- Marsz Żołnierzy Wyklętych
 • 16.03- Zgromadzenie publiczne na Placu Św. Michała
 • 19-24.03- Mistrzostwa Polski Centralnej Ligi Juniorów
 • 24.03- Piknik Charytatywny dla Pogorzelców ze Szklanej Górki
 • 28-31.03 Carpathian Junior Hockey League
 • 14.04- VII Niedziela Palmowa w Skansenie
 • 19.04- Droga Krzyżowa ulicami miasta
 • 20.04- Spotkanie Wielkanocne na Rynku
 • 25.04- XI Młodzieżowa Parada Niepodległości
 • 3.05- Uroczystości Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 • 9.05- Przedszkolaki z Biało-Czerwoną
 • 10.05- 45 Bieszczadzki Wyścig Górski na Rynku
 • 25.05- X Noce Kultury Galicyjskiej
 • 26.05- Wybory do Europarlamentu
 • 15.06- Sympozjum Naukowe na MOSiR
 • 15.06- Piknik Rodzinny Przedszkola Samorządowego nr 3
 • 15.06- Zgromadzenie publiczne na Placu Św. Michała
 • 16.06- Zgromadzenie publiczne i przemarsz Plac Św. Michała- Skansen
 • 19.06- Otwarcie Basenu Zewnętrznego na CSiR
 • 20.06- Uroczystości Bożego Ciała
 • 4-7.07 –Karpaty Góry Kultury
 • 13.07- Zgromadzenie Publiczne na Placu Św. Michała
 • 10-11.08 – Jarmark Ikon
 • 15.08- Obchody Święta Wojska Polskiego
 • 15.08- Zgromadzenie Publiczne na Placu Św. Jana
 • 17.08- Zgromadzenie Publiczne na Placu Św. Michała
 • 20.08- Zakończenie Lata Podwórkowego na Błoniach
 • 31.08- Zakończenie Wakacji na Błoniach
 • 1.09- Zakończenie Wakacji na Błoniach
 • 2-6.09- Akcja „Bezpieczny droga do szkoły”
 • 8.09- XI Bartnik Ziemi Sanockiej
 • 21.09- Zgromadzenie Publiczne na Placu Św. Michała
 • 1.10- Inauguracja Roku Akademickiego UP im. Jana Grodka
 • 9.10- Dzień Ratownictwa Medycznego i poświęcenie ambulansów BPR na Placu Św. Michała
 • 11.10- Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej
 • 12.10- Zgromadzenie publiczne na Placu Św. Michała
 • 12-13.10- Zabezpieczenie wyborów parlamentarnych
 • 29.10-3.11- Akcja Znicz
 • 6.11- Powiatowe ćwiczenia zgrywające służb – MOSiR Sanok
 • 11.11- Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
 • 22.11- Ogólnozakładowe uroczystości Barbórkowe
 • 06.12- Akcja „Mikołaj” I LO w Sanoku
 • 13-15.12- Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku
 • 20.12- Spotkanie Wigilijne na Rynku
 • 31.12- Sylwester na Rynku

Podsumowanie

W roku 2019 r. Straż Miejska w Sanoku najczęściej podejmowała interwencje dotyczące zakłócania porządku i spokoju publicznego, wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, dlatego też codzienne służby będziemy skupiać na eliminowaniu tych negatywnych zachowań.

W porównaniu z latami poprzednimi systematycznie wzrasta udział zgłoszeń mieszkańców w ogólnej liczbie podejmowanych interwencji. Fakt ten świadczy o coraz większym zaufaniu mieszkańców do naszej formacji i jest dla nas motywacją do coraz większego zaangażowania i oddania w pracy, którą uważamy za służbę dla naszych mieszkańców.

źródło: Straż Miejska w Sanoku

18-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)